Сдружение" Европейски проекти в България" е неправителствена организация, създадена с Учредителен протокол от 11.03.2000г. и с решение на ВОС от 25.05.2000г. Регистрирано е като юридическо лице с нестопанска цел в частна полза. То осъществява своите цели и задачи във взаимодействие със социални домове, училища и други юридически и физически лица.
     Сдружение" Европейски проекти в България" съдейства за провеждане на демократична реформа в областта на образованието, прилага нови механизми, съставя предложения за проекти.
     Организацията разполага с екип включващ специалисти с висше образование в областта на социалните дейности, психологията, компютърните науки, здравеопазването, правото, изкуството и доброволчеството.
 
     За времето от създаването си до настоящия момент Сдружението реализира активна дейност.

Grabo оферти за Варна: